Khánh Hòa vận động đoàn viên đi bầu cử đúng giờ, tuân thủ 5K

Đoàn viên tham gia tìm hiểu về quy trình bầu cử thông qua cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Ảnh: Thu Sương
Đoàn viên tham gia tìm hiểu về quy trình bầu cử thông qua cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Ảnh: Thu Sương
Đoàn viên tham gia tìm hiểu về quy trình bầu cử thông qua cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Ảnh: Thu Sương
Lên top