Quy định về Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng theo nghi thức Quốc tang

Quy định về Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng theo nghi thức Quốc tang

Nghị định 105/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17.12.2012 đã có quy định cụ thể về về Lễ viếng, Lễ truy điệu và lễ an táng theo nghi thức Quốc tang.

MEDIA

Thông tin doanh nghiệp