Cục Nghệ thuật biểu diễn: “Nối vòng tay lớn” đã được cấp phép phổ biến trên toàn quốc