Thứ trưởng Bộ VHTTDL Vương Duy Biên:

Cần bỏ “bệnh quyền lực” trong quản lý văn hóa!

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Vương Duy Biên.
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Vương Duy Biên.