Có được sa thải người lao động nghỉ việc không có lý do chính đáng?