Quỹ Tấm Lòng Vàng tiếp nhận thêm 450 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung