HỌP PHIÊN THỨ HAI CỦA HỘI ĐỒNG TIỀN LƯƠNG QUỐC GIA:

Chưa chốt mức lương tối thiểu vùng năm 2019

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Lên top