HỌP PHIÊN THỨ HAI CỦA HỘI ĐỒNG TIỀN LƯƠNG QUỐC GIA:

Tranh luận về mức sống tối thiểu làm căn cứ xác định tiền lương tối thiểu năm 2019

Toàn cảnh phiên họp.
Toàn cảnh phiên họp.
Toàn cảnh phiên họp.
Lên top