Tổng Bí thư nghe Bộ trưởng Công Thương báo cáo về cắt giảm điều kiện kinh doanh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Bộ Công Thương
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Bộ Công Thương