Phong vị Tết xưa nơi cung đình triều Nguyễn

Các quan trong một buổi lễ. Nguồn: Thư viện Đại học Côte d'Azur, tác giả sưu tầm
Các quan trong một buổi lễ. Nguồn: Thư viện Đại học Côte d'Azur, tác giả sưu tầm
Các quan trong một buổi lễ. Nguồn: Thư viện Đại học Côte d'Azur, tác giả sưu tầm
Lên top