Chống chủ nghĩa cá nhân - một nội dung trọng tâm, biện pháp rất quan trọng trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

Đại tá, Nhà báo Phùng Kim Lân (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) |

Thực tiễn khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định sự trường tồn và phát triển của dân tộc Việt Nam. Để đủ sức lãnh đạo đất nước và xã hội, ngay từ khi ra đời, Đảng ta đã đặc biệt nhấn mạnh công tác xây dựng Đảng nói chung và đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân (CNCN) nói riêng. 

Chống CNCN trong Đảng - việc làm thường xuyên

Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh coi CNCN là “kẻ thù của cách mạng”. Đảng ta xác định đấu tranh chống CNCN vừa là một nội dung trọng tâm, vừa là một giải pháp rất quan trọng trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh (TSVM). 

Trong mọi thời kỳ cách mạng, trước bất cứ nhiệm vụ gì, Đảng ta đều đặc biệt coi trọng và gắn chặt với cuộc đấu tranh chống CNCN. Nhằm giải quyết vấn đề về tư tưởng và tổ chức của Đảng, trong đó có nội dung liên quan đến CNCN, từ năm 1939, Đảng ta đã tổ chức đợt sinh hoạt “tự phê bình” sâu rộng. Đặc biệt trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” viết năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ cụ thể 15 căn bệnh nguy hiểm trong Đảng bắt nguồn từ CNCN.

Đảng ta nhận thức rõ nguồn gốc của những “căn bệnh” làm hư hỏng đội ngũ đảng viên, làm tha hoá Đảng ta không gì khác là CNCN. Từ chỗ coi CNCN là “kẻ thù của cách mạng”, Đảng xác định phải kiên quyết tuyên chiến với loại “giặc nội xâm” này. Vụ án Đại tá Trần Dụ Châu, Giám đốc Nha Quân nhu, vì CNCN mà phạm tội tham nhũng phải lĩnh án tử hình là ví dụ điển hình chứng minh cho tinh thần kiên quyết đấu tranh với CNCN trong Đảng. Qua các nhiệm kỳ đại hội, Đảng ta đều có các văn kiện chuyên đề về đấu tranh chống CNCN. Đặc biệt từ Đại hội VI đến nay, tinh thần kiên quyết đấu tranh chống CNCN của Đảng ta được thể hiện rất rõ nét. Tại Đại hội XIII, Đảng ta đề ra yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng với 10 giải pháp cơ bản, trong đó nhấn mạnh phải: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII với trọng tâm là ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm minh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những hành vi tham nhũng, tiêu cực và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, Đảng ta tiếp tục khẳng định tinh thần “kiên quyết đấu tranh quét sạch chủ nghĩa cá nhân trong toàn Đảng”. Tại Điều 3 của Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm, Đảng ta cũng nêu rõ đảng viên không được vướng vào “…chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi…”.

Nhờ thường xuyên coi trọng công tác xây dựng Đảng nói chung và đấu tranh chống CNCN nói riêng mà năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng ta ngày càng được nâng lên. Đại đa số cán bộ, đảng viên của Đảng có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn kiên định mục tiêu lý tưởng và con đường XHCN; phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu thực sự làm nòng cốt đi đầu trong công cuộc đổi mới và lãnh đạo quần chúng thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu của cách mạng. Nhiều tấm gương điển hình, tiên tiến được nhân rộng, lan tỏa trong đời sống xã hội.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng ta vẫn vững vàng chèo lái đưa con thuyền cách mạng vượt lên đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đặc biệt qua hơn 35 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đúng như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Chống CNCN là yêu cầu tất yếu

Bên cạnh những thành tựu quan trọng đạt được, bốn nguy cơ mà Đảng ta chỉ ra từ nhiệm kỳ khóa VII, trong đó có “nạn tham nhũng và các tệ nạn xã hội” vẫn hiện hữu, có mặt diễn biến gay gắt, phức tạp hơn. Đúng như Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII đã chỉ rõ điều bức xúc và đáng lo nhất hiện nay là tình trạng tham nhũng, tiêu cực của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đảng ta đặc biệt nhấn mạnh sự “phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, mơ hồ, dao động, thiếu niềm tin; nói trái, làm trái quan điểm đường lối của Đảng; sa sút về ý chí chiến đấu, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh; thậm chí còn phụ họa theo những nhận thức, quan điểm sai trái, lệch lạc; không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân, không làm tròn bổn phận, chức trách được giao; không thực hiện đúng các nguyên tắc xây dựng Đảng và tổ chức sinh hoạt Đảng”. 

Có nhiều nguyên nhân của tình trạng trên, nhưng Đảng ta nhận định nguyên nhân chủ quan vẫn là chủ yếu, trong đó có nguyên nhân vướng vào CNCN. Đây là nguyên nhân của mọi nguyên nhân dẫn đến những hành vi sai trái, tiêu cực. Để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đội ngũ đảng viên ngang tầm với đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới, tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, Đảng ta đặc biệt nhấn mạnh phải “kiên quyết đấu tranh quét sạch chủ nghĩa cá nhân trong toàn Đảng”.

Mặt khác, trước bối cảnh mới đất nước hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; nền kinh tế phát triển chưa bền vững; trong khi đại dịch Covid-19 và khủng hoảng kinh tế toàn cầu tác động ảnh hưởng rất lớn, cùng với những hạn chế, yếu kém còn tồn tại khiến nước ta đứng trước nhiều khó khăn, thách thức mới. Trong điều kiện mới, đứng trước yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới, với quy mô lớn hơn, tầm vóc cao hơn, có nhiều khó khăn, thách thức mới, đòi hỏi Đảng ta tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng lên tầm cao mới.

Đúng như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra: “Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”. Có thể nói đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị nói chung, đấu tranh kiên quyết với CNCN nói riêng không phải là ý muốn chủ quan của ai mà là yêu cầu tất yếu của tình hình nhiệm vụ cách mạng. 

Thực hiện đồng bộ, toàn diện nhiều giải pháp

Để tiếp tục đấu tranh chống CNCN đạt hiệu quả cao, trước hết chúng ta cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, nhằm không ngừng nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về mục tiêu lý tưởng của Đảng và con đường xây dựng XHCN. Đây là cơ sở, nền tảng để cán bộ, đảng viên xác định động cơ, mục đích rèn luyện, tu dưỡng phấn đấu đúng đắn, vì lợi ích của tập thể, của quốc gia, dân tộc, trong đó có gia đình, cá nhân mình. Chỉ có trên cơ sở ý thức rõ điều đó, cán bộ, đảng viên mới nâng cao sức “đề kháng”, không mắc vào CNCN.

Trong tổ chức xây dựng và sinh hoạt đảng phải giữ vững các nguyên tắc, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy dân chủ gắn chặt với đề cao trách nhiệm cá nhân trong Đảng. Đồng thời thường xuyên đẩy mạnh đấu tranh tự phê bình và phê bình nhằm phòng ngừa từ xa CNCN cũng như mọi biểu hiện tham nhũng, tiêu cực.

Mỗi đảng viên, từng tổ chức Đảng phải coi tự phê bình và phê bình như phương thuốc để phòng ngừa và chữa trị các căn bệnh mắc phải. Những hành vi tham nhũng, tiêu cực, vi phạm nguyên tắc, kỷ luật, pháp luật là biểu hiện của CNCN. Nếu những biểu hiện tham nhũng, tiêu cực, sai trái không được phát hiện, đấu tranh ngăn chặn từ khi mới manh nha thì chắc chắn căn bệnh CNCN sẽ ngày càng trầm trọng, khó chữa trị và ngược lại. Đây là công việc khó. Vì thế từng đảng viên, tổ chức đảng nắm chắc và thực hiện đúng nguyên tắc tự phê bình và phê bình. Đặc biệt động cơ, mục đích tự phê bình và phê bình phải trên tinh thần xây dựng, vì sự tiến bộ của cá nhân và sự lớn mạnh của tập thể. 

Đồng thời phải có cơ chế phát huy tai mắt của nhân dân trong xây dựng Đảng và tham gia đấu tranh chống CNCN. Trước hết là phát huy vai trò của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc giám sát cán bộ, đảng viên. Phát huy tốt vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng trong tuyên truyền cổ vũ, tôn vinh những tổ chức đảng, đảng viên điển hình, tiên tiến và phát hiện, đấu tranh với những biểu hiện của CNCN. Dùng thông tin chính thống đẩy lùi những thông tin sai trái, xấu độc, đề cao trách nhiệm của các cơ quan báo chí trong cung cấp thông tin, định hướng dư luận, đấu tranh với những âm mưu, thủ đoạn lợi cuộc đấu tranh chống CNCN, chống tham nhũng, tiêu cực để chống phá Đảng, Nhà nước ta.

 Từng tổ chức đảng phải xây dựng quy chế làm việc, trong đó xác định rõ quyền hạn, trách nhiệm và mối quan hệ công tác của các cá nhân, tổ chức. Cần nhận thức xây dựng quy chế và tổ chức thực hiện nghiêm quy chế là biện pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, ngăn chặn từ xa những biểu hiện CNCN của đảng viên, nhất là các cấp ủy viên, cán bộ chủ trì. 

Công tác kiểm tra, giám sát phải được đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả. Các hoạt động kiểm tra, giám sát cần tập trung vào những đảng viên hoạt động trong các lĩnh vực dễ mắc CNCN. Thông qua kiểm tra, giám sát phải phân tích, nhận định dự báo được tình hình để chủ động có biện pháp phòng ngừa từ xa những biểu hiện của CNCN.

Đối với những đảng viên mắc vào CNCN cần phải xử lý kịp thời, nghiêm minh, theo đúng tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị TSVM.

Đại tá, Nhà báo Phùng Kim Lân (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam)
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội thông tin 2 giải báo chí về xây dựng Đảng, người Hà Nội thanh lịch

Phạm Đông |

Hà Nội - Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội vừa có thông tin về kế hoạch tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Hà Nội lần thứ IV - năm 2021; kế hoạch tổ chức Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ IV - năm 2021.

Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng

PV |

Sáng 3.11, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức khai mạc hội nghị trực tuyến toàn quốc bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí năm 2021.

Quy định 37-QĐ/TW: Góp phần quan trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện

Đại tá, Nhà báo Phùng Kim Lân (Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam) |

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa thay mặt Ban Chấp hành Trung ương ký ban hành Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm. Nội dung Quy định số 37QĐ/TW cơ bản kế thừa những nội dung của Quy định số 47-QĐ/TW ngày 1.11. 2011 còn phù hợp, có bổ sung một số điều mới, điều chỉnh một số điểm cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị trong tình hình mới.

Công tác Xây dựng Đảng – Nhiệm vụ then chốt để Đảng ta vững mạnh

Mai Mai Phượng - Đảng viên CB6 VCB Hà Nội |

Để phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới với nhiều khó khăn, thử thách công tác xây dựng Đảng phải là tiền đề vững chắc, yếu tố "then chốt" để củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng. Góp phần quan trọng làm cho Đảng ta đoàn kết, thống nhất hơn; trong sạch, vững mạnh hơn; củng cố, tăng cường hơn niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. 

Chứng khoán: VN-Index kết thúc nhịp hồi kỹ thuật hay tích lũy đi ngang?

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán tiếp tục thể hiện sự thất thường và khó lường với phiên giảm hơn 20 điểm kết phiên giao dịch ngày 30.6. Khép lại quý II, VN-Index dưới ngưỡng 1.200 điểm trong bối cảnh thanh khoản ở mức thấp.

Cập nhật điểm thi vào lớp 10 năm 2022 tại 63 tỉnh thành

Tường Vân |

Nhiều tỉnh thành trên cả nước đã hoàn tất chấm thi, bắt đầu công bố điểm thi vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023.

Phú Yên: Kỷ luật hàng loạt cán bộ và đảng viên

Hoài Luân |

Ngày 30.6, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên ban hành thông báo về kết quả Kỳ họp lần thứ 11 của Ủy ban. Qua đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên đã thi hành kỷ luật hàng loạt cán bộ, đảng viên do vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Công an TPHCM thông tin về tiêu cực trong làm căn cước công dân

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Từ vụ việc đại uý công an quận Gò Vấp liên quan đến vụ “dịch vụ làm nhanh” căn cước công dân, Công an TPHCM có những chấn chỉnh, phòng ngừa vi phạm... và sẽ xử phạt nghiêm theo quy định của ngành.

Hà Nội thông tin 2 giải báo chí về xây dựng Đảng, người Hà Nội thanh lịch

Phạm Đông |

Hà Nội - Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội vừa có thông tin về kế hoạch tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Hà Nội lần thứ IV - năm 2021; kế hoạch tổ chức Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ IV - năm 2021.

Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng

PV |

Sáng 3.11, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức khai mạc hội nghị trực tuyến toàn quốc bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí năm 2021.

Quy định 37-QĐ/TW: Góp phần quan trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện

Đại tá, Nhà báo Phùng Kim Lân (Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam) |

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa thay mặt Ban Chấp hành Trung ương ký ban hành Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm. Nội dung Quy định số 37QĐ/TW cơ bản kế thừa những nội dung của Quy định số 47-QĐ/TW ngày 1.11. 2011 còn phù hợp, có bổ sung một số điều mới, điều chỉnh một số điểm cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị trong tình hình mới.

Công tác Xây dựng Đảng – Nhiệm vụ then chốt để Đảng ta vững mạnh

Mai Mai Phượng - Đảng viên CB6 VCB Hà Nội |

Để phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới với nhiều khó khăn, thử thách công tác xây dựng Đảng phải là tiền đề vững chắc, yếu tố "then chốt" để củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng. Góp phần quan trọng làm cho Đảng ta đoàn kết, thống nhất hơn; trong sạch, vững mạnh hơn; củng cố, tăng cường hơn niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.