Quy định 37-QĐ/TW: Góp phần quan trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện

Đại tá, Nhà báo Phùng Kim Lân (Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam) |

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa thay mặt Ban Chấp hành Trung ương ký ban hành Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm. Nội dung Quy định số 37QĐ/TW cơ bản kế thừa những nội dung của Quy định số 47-QĐ/TW ngày 1.11. 2011 còn phù hợp, có bổ sung một số điều mới, điều chỉnh một số điểm cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị trong tình hình mới.

Những nội dung cơ bản bổ sung, điều chỉnh

Quy định số 37QĐ/TW vẫn gồm 19 điều như quy định cũ. Tuy nhiên, Quy định số 37 bổ sung mới hai điều.

Thứ nhất là Điều 3. Tại điều này, Đảng ta quy định rõ đảng viên không được: “Phản bác, phủ nhận, xuyên tạc Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh…”. Cũng ở Điều 3, Đảng ta chỉ rõ đảng viên không được: “… Không thực hiện trách nhiệm nêu gương; chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi; “tư duy nhiệm kỳ”, đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa rời quần chúng”.

Điều mới thứ hai là Điều 13. Tại điều này, Đảng ta quy định, đảng viên không được: “Can thiệp, tác động vào hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, xét đặc xá, giải quyết khiếu nại, tố cáo để bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tác động, ép buộc, mua chuộc tổ chức, cá nhân để giảm trách nhiệm, hình phạt cho người khác”.

Ngoài hai điều mới như đã đề cập, Quy định số 37QĐ/TW còn bổ sung một số nội dung mới trong từng điều cụ thể. Đáng chú ý là những nội dung nêu ở Điều 7 của quy định cũ nay chuyển lên Điều 2 và bổ sung thêm nội dung: “Không chấp hành các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng”. Sau bổ sung, nội dung Điều 2 của Quy định số 37 như sau: “Không chấp hành các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; tự ứng cử, nhận đề cử và đề cử các chức danh của tổ chức nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ khi chưa được tổ chức đảng có thẩm quyền cho phép”.

Tương tự tại Điều 6 cũng bổ sung nội dung mới đó là, không được “đe dọa, trù dập, trả thù người khiếu nại, tố cáo; không thực hiện các quy định của Đảng và pháp luật về bảo vệ người tố cáo, phê bình, góp ý”; không được “có hành vi chạy chức chạy quyền”, “tham ô”...

Tại Điều 9 bổ sung một số hành vi nghiêm cấm như “không được sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận giả, không hợp pháp; nhập quốc tịch, chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài, mở tài khoản và mua bán tài sản ở nước ngoài trái quy định”.

Nội dung này theo quy định cũ nêu như sau: “Báo cáo, lập hồ sơ, kê khai lý lịch, lịch sử bản thân không trung thực; kê khai tài sản, thu nhập không đúng quy định; mở tài khoản ở nước ngoài trái quy định; tham gia hoạt động rửa tiền”...

Tại Điều 11 cũng bổ sung nội dung mới đó là, đảng viên không được: “Lợi dụng chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung để thực hiện hoặc bao che hành vi vụ lợi, tham nhũng, tiêu cực, vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước”.

Điều chỉnh, bổ sung nhằm đáp ứng yêu cầu mới

Nếu so sánh giữa Quy định số 47 với Quy định số 37 và tình hình thực tế hiện nay thì thấy những nội dung mà Trung ương bổ sung, điều chỉnh là rất cần thiết, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ.

Đó cũng là những vấn đề cơ bản, cốt lõi, quan trọng về rèn luyện tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Hiến pháp năm 2013 và những nội dung mới trong các văn kiện của Đảng, Nhà nước đã ban hành thời gian qua.

Để ngăn chặn từ sớm, từ xa những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, cái gốc rễ, cơ bản cần phải xử lý đó là chống tiêu cực trong lĩnh vực tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Thực tiễn cuộc đấu tranh tư tưởng - lý luận bảo vệ, phát triển Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, cho thấy bên cạnh sự chống phá của các thế lực thù địch, trong nội bộ ta cũng xuất hiện những tư tưởng, quan điểm sai trái phản bác, phủ nhận, xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Mặt khác, việc Đảng ta quy định như đã nêu tại Điều 3 còn là sự khẳng định giá trị, sức sống của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xác định rõ hơn trách nhiệm của đảng viên trong cuộc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ, phát triển những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

Tương tự, việc bổ sung Điều 13 là rất cần thiết, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ. Thực tế cho chúng ta thấy trong công cuộc đổi mới, bên cạnh những nhân tố tích cực, những thành công là cơ bản, tình trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là ở những đảng viên có chức, có quyền không gương mẫu, thiếu tu dưỡng, rèn luyện, sa vào chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi…

Cùng với đó là những biểu hiện sai trái trong thực hiện nguyên tắc lãnh đạo; trong lề lối, phương pháp, tác phong công tác nổi lên rất rõ. Đây là một trong những nguyên nhân chủ quan cơ bản dẫn đến tình trạng suy thoái của một bộ phận cán bộ, đảng viên đã được Đảng ta nhiều lần chỉ rõ.

Các nội dung khác được điều chỉnh, bổ sung, Ban Chấp hành Trung ương đều nghiên cứu, bàn thảo kỹ lưỡng và đều xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của sự nghiệp cách mạng, trên cơ sở các chủ trương, nghị quyết của Đảng trong thời gian qua.

Chẳng hạn ở Điều 11 của Quy định số 37 QĐ/TW bổ sung nội dung, đảng viên không được: “Lợi dụng chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung để thực hiện hoặc bao che hành vi vụ lợi, tham nhũng, tiêu cực…”. Không chỉ xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ, nội dung này chính là sự cụ thể hóa chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung đã nêu trong Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị.

Gắn chặt thực hiện Quy định số 37 với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Lênin đã từng nói: “Không có kẻ thù nào, dù là hung bạo nhất, có thể chiến thắng được những người cộng sản, ngoại trừ chính họ tự tan rã, chính những lỗi lầm của họ và họ không kịp sửa chữa”.

Quán triệt tinh thần ấy, trong suốt hành trình hơn 90 năm lãnh đạo cách mạng, Đảng ta thường xuyên chú trọng, đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, coi đó là nhiệm vụ then chốt, đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và chế độ ta.

Tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, Đảng ta đã thống nhất cao và khẳng định phải tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác giáo dục, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; ngăn chặn, đẩy lùi, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ; góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong toàn Đảng.

Sự ra đời của Quy định số 37 chính là đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Mục đích cơ bản của việc ban hành Quy định số 37 là tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước và giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đáp ứng ngày càng tốt hơn với yêu cầu nhiệm vụ.

Quy định số 37 còn là căn cứ, cơ sở để tổ chức đảng đánh giá phân loại và xử lý các vi phạm của đảng viên nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị.

Để tổ chức thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, hiệu quả Quy định về những điều đảng viên không được làm, cần tiến hành đồng bộ nhiều biện pháp. Ban Chấp hành Trung ương nhấn mạnh công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện, sàng lọc đội ngũ đảng viên của các tổ chức đảng. Các cấp ủy, từng tổ chức đảng phải thấu suốt điều này và thấy rõ trách nhiệm của mình trong tổ chức thực hiện Quy định số 37.

Tuy nhiên, nhân tố quyết định vẫn là vai trò của từng đảng viên. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng là vấn đề hết sức quan trọng. Nhận thức sâu sắc điều đó từng đảng viên phải thấy rõ trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Đảng ta và hệ thống chính trị chỉ trong sạch, vững mạnh khi từng cán bộ, đảng viên mạnh. Mỗi đảng viên phải lấy Quy định số 37 làm căn cứ rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu để thực sự xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đại tá, Nhà báo Phùng Kim Lân (Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam)
TIN LIÊN QUAN

Công tác Xây dựng Đảng – Nhiệm vụ then chốt để Đảng ta vững mạnh

Mai Mai Phượng - Đảng viên CB6 VCB Hà Nội |

Để phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới với nhiều khó khăn, thử thách công tác xây dựng Đảng phải là tiền đề vững chắc, yếu tố "then chốt" để củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng. Góp phần quan trọng làm cho Đảng ta đoàn kết, thống nhất hơn; trong sạch, vững mạnh hơn; củng cố, tăng cường hơn niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Việt Nam - Trung Quốc trao đổi kinh nghiệm xây dựng Đảng

Cúc Phương |

Ngày 28.9, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đồng tổ chức hội thảo khoa học dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Chỉ thị 05-CT/TW góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Phạm Đông |

Sáng 12.6, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Công tác Xây dựng Đảng – Nhiệm vụ then chốt để Đảng ta vững mạnh

Mai Mai Phượng - Đảng viên CB6 VCB Hà Nội |

Để phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới với nhiều khó khăn, thử thách công tác xây dựng Đảng phải là tiền đề vững chắc, yếu tố "then chốt" để củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng. Góp phần quan trọng làm cho Đảng ta đoàn kết, thống nhất hơn; trong sạch, vững mạnh hơn; củng cố, tăng cường hơn niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Việt Nam - Trung Quốc trao đổi kinh nghiệm xây dựng Đảng

Cúc Phương |

Ngày 28.9, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đồng tổ chức hội thảo khoa học dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Chỉ thị 05-CT/TW góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Phạm Đông |

Sáng 12.6, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.