Trung ương thảo luận kết quả 5 năm thực hiện xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII. Ảnh Phương Hoa
Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII. Ảnh Phương Hoa
Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII. Ảnh Phương Hoa
Lên top