Tác động của bão địa từ đến Trái đất là gì?

Mặt trời. Ảnh: NASA/SDO/AIA/Goddard Space Flight Centre/WikiCommons
Mặt trời. Ảnh: NASA/SDO/AIA/Goddard Space Flight Centre/WikiCommons
Mặt trời. Ảnh: NASA/SDO/AIA/Goddard Space Flight Centre/WikiCommons
Lên top