Cựu chiến binh mất hai chân được tặng xe lăn sau phản ánh của báo Lao Động