Mối nguy lây lan dịch bệnh từ phòng nghiên cứu

Chuyên gia mặc đồ bảo hộ toàn thân trước khi tiếp xúc mẫu bệnh Ebola tại một phòng nghiên cứu cấp BSL-4.
Chuyên gia mặc đồ bảo hộ toàn thân trước khi tiếp xúc mẫu bệnh Ebola tại một phòng nghiên cứu cấp BSL-4.
Chuyên gia mặc đồ bảo hộ toàn thân trước khi tiếp xúc mẫu bệnh Ebola tại một phòng nghiên cứu cấp BSL-4.
Lên top