Khai mạc hội sách Hà Nội lần thứ 5 với chủ đề “Sách và công nghệ số”

Các đại biểu cắt băng khai mạc hội sách 2018
Các đại biểu cắt băng khai mạc hội sách 2018