“Thuốc ung thư giả là bình thường” ư? Táng tận đến thế là cùng…

Các bị cáo tại tòa sáng 21.8. Ảnh: Dân Việt
Các bị cáo tại tòa sáng 21.8. Ảnh: Dân Việt