Xây dựng và phát triển văn hóa đọc từ tiết đọc sách

Học sinh Hà Tĩnh đọc sách để mở mang tri thức. Ảnh tư liệu: PDN
Học sinh Hà Tĩnh đọc sách để mở mang tri thức. Ảnh tư liệu: PDN
Học sinh Hà Tĩnh đọc sách để mở mang tri thức. Ảnh tư liệu: PDN
Lên top