Khánh Hòa: Hiến máu khẩn cấp dự phòng cho bão số 12