Từ săn like, sống ảo đến “tự thiêu”, nhảy cầu: Một bộ phận giới trẻ mất phương hướng?