Trình miễn nhiệm 5 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Tổng Kiểm toán

Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình miễn nhiệm 5 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Tổng Kiểm toán Nhà Nước. Ảnh: Minh Hùng
Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình miễn nhiệm 5 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Tổng Kiểm toán Nhà Nước. Ảnh: Minh Hùng
Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình miễn nhiệm 5 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Tổng Kiểm toán Nhà Nước. Ảnh: Minh Hùng
Lên top