Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đại sứ nước Cộng hòa Cuba

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đại sứ Cuba tới chào từ biệt.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đại sứ Cuba tới chào từ biệt.