CỤC TRƯỞNG CỤC CHỐNG THAM NHŨNG (THANH TRA CHÍNH PHỦ) PHẠM TRỌNG ĐẠT:

Kê khai tài sản của cán bộ, công chức: Cần có một cơ quan chuyên xác minh