Diễn văn bế mạc của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước tại Đại hội XIII của Đảng

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Chủ tịch nước đọc diễn văn bế mạc Đại hội. (Ảnh: TTXVN)
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Chủ tịch nước đọc diễn văn bế mạc Đại hội. (Ảnh: TTXVN)
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Chủ tịch nước đọc diễn văn bế mạc Đại hội. (Ảnh: TTXVN)
Lên top