Thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đại hội XIII đã thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: TTBC.
Đại hội XIII đã thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: TTBC.
Đại hội XIII đã thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: TTBC.
Lên top