Bế mạc Hội nghị Trung ương 11 khóa XII

Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã bế mạc tại Hà Nội. Ảnh: Nhật Bắc.
Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã bế mạc tại Hà Nội. Ảnh: Nhật Bắc.
Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã bế mạc tại Hà Nội. Ảnh: Nhật Bắc.
Lên top