Thêm những tấm lòng doanh nhân trẻ hướng về đồng bào miền Trung