Nga giải thích việc ‘trở lại Cam Ranh’ sau khi Việt Nam lên tiếng