Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam ủng hộ đồng bào miền Trung