Sở TT-TT rút quyết định, Sở Y tế vẫn kỷ luật bác sĩ Truyện hay sao?

Quyết định kỷ luật bác sĩ "nói xấu" Bộ trưởng Y tế.
Quyết định kỷ luật bác sĩ "nói xấu" Bộ trưởng Y tế.