Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Những người đi xuyên rừng

Mở đường băng cản lửa, chống cháy rừng ở Mù Căng Chải.
Mở đường băng cản lửa, chống cháy rừng ở Mù Căng Chải.