Văn hóa văn nghệ thế giới: Bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 - mùa thất bát của nghệ thuật?