Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 và Chỉ thị 19 phòng dịch COVID-19 khác nhau thế nào?

Chỉ thị 15, 16 và 19 đều là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong những thời điểm khác nhau. Trong đó, Chỉ thị 16 là văn bản thể hiện sự quyết liệt nhất với biện pháp "cách ly toàn xã hội".

Infographic

Lên top