Các khoản thu đầu năm không khác gì "phí BOT trong trường học”

Minh họa của Đan.
Minh họa của Đan.
Minh họa của Đan.