Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch xin lỗi Lynne Ryan