Tổng cục Du lịch làm việc với hướng dẫn viên: Hết thời hoạt động tự do!