Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Tổng cục Du lịch làm việc với hướng dẫn viên: Hết thời hoạt động tự do!