Ông Lê Tự Bình giữ chức Chủ tịch Công đoàn khu Kinh tế Bình Định