LĐLĐ tỉnh Quảng Trị: Lấy ý kiến tham gia dự thảo Bộ Luật Lao động

Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Bộ Luật Lao động sửa đổi. Ảnh: Hưng Thơ.
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Bộ Luật Lao động sửa đổi. Ảnh: Hưng Thơ.
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Bộ Luật Lao động sửa đổi. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top