Khai mạc Đại hội công đoàn thành phố Hải Phòng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2018-2023