Toàn văn Nghị quyết số 06-NQ/TW Hội nghị Trung ương 4 khóa XII

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa XII (Ảnh: N.Bắc)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa XII (Ảnh: N.Bắc)