Người dân được miễn giảm tiền sử dụng đất tối đa bao nhiêu lần?

Người dân chỉ được miễn giảm tiền sử dụng đất một lần. Ảnh: LĐO
Người dân chỉ được miễn giảm tiền sử dụng đất một lần. Ảnh: LĐO
Người dân chỉ được miễn giảm tiền sử dụng đất một lần. Ảnh: LĐO
Lên top