Quảng Ngãi: Phó Chủ tịch huyện Đức Phổ phủ nhận việc tát, xúc phạm nhân viên