Người phát ngôn của Thanh tra Chính phủ thông tin liên quan đến vụ phát ngôn “xúc phạm báo chí”