Người dân Đà Nẵng chen chân xem đua thuyền, dự lễ Vu Lan