Người dân chen chân đi lễ đền, chùa đầu năm ở Thủ đô