Mưa lớn, toàn bộ học sinh ngoại thành ở Bình Định phải nghỉ học