Không cấm được mại dâm thì nên hợp thức hoá

Nên hay không nên hợp thức hóa mại dâm vẫn là câu hỏi lớn.
Nên hay không nên hợp thức hóa mại dâm vẫn là câu hỏi lớn.