Không hợp pháp mại dâm vẫn diễn ra thì hợp pháp hóa để làm gì?