Coi mại dâm là một nghề sẽ gia tăng “mại dâm chui, gái đứng đường”